مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

المپیادهای علمی استعداد درخشان

ورود به سایت المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

شروع ثبت نام نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور سال 1396 در 3 حیطه مدیریت نظام سلامت، فلسفه پزشکی و آموزش پزشکی برای ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1395/10/20 به دفتر استعدادهای درخشان سرکار خانم لیلا مختاران مراجعه کنید. اسامی دانشجویان شرکت کننده در هشتمین المپیاد دانشگاه های علوم پزشکی کشور-تهران

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
حیطه مدیریت نظام سلامت 1 زینب درخشان تکنولوژی پرتوشناسی
2 زینب کریم پاپی اتاق عمل
3 زهرا شریفات اتاق عمل
اسامی دانشجویان شرکت کننده در هفتمین المپیاد دانشگاه های علوم پزشکی کشور-تهران
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
حیطه مدیریت نظام سلامت 1 نسیم علی پور بهداشت عمومی
2 فاطمه حمیدی بهداشت محیط
3 یاسمین بنی اسد بهداشت محیط