مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

منوی معاونت

المپیادهای علمی استعداد درخشان

ورود به سایت المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

شروع ثبت نام نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور سال 1396 در 3 حیطه مدیریت نظام سلامت، فلسفه پزشکی و آموزش پزشکی برای ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1395/10/20 به دفتر استعدادهای درخشان سرکار خانم لیلا مختاران مراجعه کنید. اسامی دانشجویان شرکت کننده در هشتمین المپیاد دانشگاه های علوم پزشکی کشور-تهران

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
حیطه مدیریت نظام سلامت 1 زینب درخشان تکنولوژی پرتوشناسی
2 زینب کریم پاپی اتاق عمل
3 زهرا شریفات اتاق عمل
اسامی دانشجویان شرکت کننده در هفتمین المپیاد دانشگاه های علوم پزشکی کشور-تهران
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
حیطه مدیریت نظام سلامت 1 نسیم علی پور بهداشت عمومی
2 فاطمه حمیدی بهداشت محیط
3 یاسمین بنی اسد بهداشت محیط