مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

منوی معاونت

مدیر واحد edc

معرفی واحد:مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی این دانشکده، یکی از واحدهای وابسته به مدیریت آموزش و تحقیقات می باشد . این مرکز فعالیت خود را در راستای رسالت و مأموریت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان و در چارچوب برنامه راهبردی معاونت آموزشی دانشکده انجام می دهد.این مرکز در حال حاضردارای واحدهای پژوهش در آموزش، برنامه ریزی آموزشی،استعدادهای درخشان،توانمند سازی اساتید ،کمیته  دانشجویی،ارزشیابی اساتید ،آموزش پزشکی پاسخگو،نوآوری در آموزش و آموزش مجازی می باشد.

 تاریخچه: مرکزمطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی بهبهان ، فعالیّت خود را از سال 1391 آغاز کرده است. اسامی سرپرستان مرکز از زمان تأسیس تا کنون به شرح ذیل می باشد :

  • خانم دکتر الهام زینلی ، پزشک عمومی رسمی غیر هیأت علمی از آذر ماه 1391 تا شهریور 1394
  • خانم نسرین اسدی عضو هیأت علمی متعهد خدمت از مهر 1394 تا اسفند 1396
  • آقای دکتر محمّد صبّاغان عضو هیأت علمی متعهد خدمت از فروردین تا آبان 1397
  • خانم لیلاامیر محسنی، عضو هیأت علمی از آذر ماه 1397 تا کنون

نمای فعلی مرکز: سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده :

     نام و نام خانوادگی : خانم لیلا  امیرمحسنی

    مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

     نوع استخدام : پیمانی هیأت علمی

    مرتبه علمی : مربی

    آدرس پست الکترونیکی:  Leila.amirmohseni998@gmail.com

 کارشناسان مرکز:

  1. نام و نام خانوادگی : لیلا مختاران

   مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط        

    آدرس پست الکترونیکی:l.mokhtaran@gmail.com

  1. نام و نام خانوادگی : فریبا رفیعی

       مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی

آدرس پست الکترونیکی:faribarafiei1396@gmail.com