مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

منوی معاونت

اعضا کمیته دفتر استعداد درخشان

مسئول  دفتر : سرکارخانم لیلا امیر محسنی

مدرک : کارشناس ارشد آموزش پرستاری

مرتبه علمی : مربی

آدرس پست الکترونیکی: Leila.amirmohseni998@gmail.com

کارشناس دفتر استعداد درخشان  : خانم شبنم اسمی زاده

مدرک : کارشناس نرم افزار کامپیوتر

آدرس پست الکترونیکی : shabnam.esmizadeh@yahoo.com

 شماره تماس : 52887201 -061-داخلی 29