مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

منوی معاونت

برنامه ریزی آموزشی

  

 

   برنامه ریزی در آموزش دانشکده علوم پزشکی بهبهان

سرپرست کمیته: خانم لیلا امیر محسنی

مدرک : کارشناس ارشد آموزش پرستاری

مرتبه علمی : مربی

شماره تماس : 52887201 -061-داخلی 29

آدرس پست الکترونیکی: Leila.amirmohseni998@gmail.com

کارشناس کمیته : خانم فریبا رفیعی

مدرک : کارشناس ارشد مدیریت

آدرس پست الکترونیکی : faribarafiei1396@gmail.com

 

برنامه ريزي راه و روشي منظم و سیستماتیک براي هدايت فعاليت هاي انساني براي اهداف و مقاصد مشخص است. برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترکیب پیچیده ای از اهداف آموزشی، محتویات دوره، استراتژیهای آموزشی، پیامدها  و روش های  یادگیری، تجارب و ارزیابی محیط آموزشی، برنامه زمان بندی شده و برنامه کاری وعملیاتی و... می باشد که نیازمند توانائیهای عملی، خلاقیت، تحقیق و تفحّص، صرف وقت و دقّت نظر است و برای شناسایی نواقص احتمالی، ضرورت انجام برنامه به صورت پایلوت وتحقیق بررسی نتایج کار ضروری است. نظر به اينكه اولين وظيفه هر مركز، توسعه آموزش و بهبود برنامه درسي است تا منطبق با نيازهاي جامعه و مبتني بر وظيفه اي باشد كه آموزش گيرندگان در آينده انجام خواهند داد. لذا مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي از طريق این كميته به طور ويژه به تقويت مهارت هاي برنامه ريزي درسي و بهبود كيفيت مواد ياددهي، ياد گيري و ارزيابي يادگيري دانشجويان وكار آيي آموزش مي پردازد.

وظایف کمیته برنامه ریزی در آموزش:

الف )حیطه برنامه ریزی درسی شامل :

 • مشارکت در بازبینی برنامه های آموزشی در جهت راه اندازی رشته های جدید و موجود دردانشکده
 • ارائه خدمات مشاوره ای در راستای بازبینی برنامه های درسی
 • همکاری در تدوین برنامه عملیاتی در راستای برنامه  استراتژیک آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش و اهداف دانشکده
 • برگزاری جلسات منظم با ذینفعان برنامه درسی و آموزشی
 • حمایت از راه اندازی کمیته برنامه ریزی درسی دانشجویی به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت در بازنگری برنامه های درسی و بهره مندی اساتید از توانمندی های دانشجویان
 • برنامه ریزی جهت ارائه 25% از دروس برنامه های حضوری به صورت ترکیبی

ب) طرح دوره و طرح درس شامل:

 • ارتقاء کیفیت آموزش با عملیاتی ساختن طرح دوره و طرح درس در دانشکده
 • بررسی طرح درس ارائه شده توسط اساتید و ارائه بازخورد به آنها و بازنگری بر حسب ضرورت
 • زمینه سازی تولید محتوای الکترونیکی در راستای توسعه آموزش مجازی

ج )برگزاری کارگاه های آموزشی شامل:

 • همکاری با واحد توانمند سازی اعضای هیأت علمی در برگزاری کارگاههای آموزشی تدوین طرح درس و طرح دوره
 • برنامه ریزی کارگاه های آموزشی روش ها  و فنون نوین آموزشی به منظور ارتقاء توانمندیهای اعضای هیات علمی
 • برنامه ریزی کارگاه های آموزشی برای توسعه استفاده از آموزش مجازی و ارائه دروس به صورت ترکیبی