مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

منوی معاونت

شرح وظایف edc

اهداف کلی:
توسعه و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی با بهره گیری از روش های جدید آموزش و نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه و نیز برنامه ریزی در جهت اجرای سیاست های راهبردی و عملیاتی در حوزه آموزش و در چارچوب خط مشی های کلان دانشکده علوم پزشکی بهبهان و وزارت بهداشت و درمان.
اهداف تخصصی :
•    سازمان‌دهي، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر ارتقاء توانمندي‌هاي اعضای هيأت ‌علمي در زمينه‌هاي مختلف آموزش علوم پزشكي
•    هدايت،هماهنگي،اجراو نظارت برتدوين و بازنگري برنامه‌هاي آموزشي با تأكيد بر پاسـخگو بـودن آن‌ها به نيازهاي سلامت جامعه
•    فراهم نمودن منابع و امکانات پژوهش در آموزش
•    هدايت و نظارت بر اجراي روش‌هاي نوين آموزشي و ارزشيابي براي توسعه و ارتقـا كيفيـت آمـوزش دانشگاه
•    هدايت، هماهنگي، تسهيل، نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي دانش‌پژوهي بر اساس آئين‌نامه مربوط
•    سازمان دهی و نظارت بر فرآیندهای شناسایی، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان
•    همکاری با سایر بخش های دانشکده و فراهم نمودن تسهیلات جهت رفع نیاز های آموزشی بخش سلامت و درمان
وظایف عمده:

 • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی(کارگاه ها و سمینارها) جهت اعضای محترم هیأت علمی
 • سازمان‌دهي، اجرا و نظارت بر ارزشيابي اعضا هيئت‌علمي و فرايندهاي ياددهي– يادگيري
 • هدايت و نظارت بر فرايندهاي ارزشيابي فراگيران و تحليل نتايج آزمون‌ها با هدف ارتقاي كيفي آزمون‌ها
 • هدايت، تصويب، تأمين بودجه و نظارت بر اجراي طرح‌هاي پژوهش در آموزش
 • شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان و نخبه
 • هدايت و نظارت بر برنامه‌هاي آموزشي مراكز مهارت‌هاي باليني دانشگاه
 • جلب مشارکت دانشجویان در ارتقاء کیفیت آموزشی
 • ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشي دانشگاه به مراجع ذي‌ربط
 • ارائه مشاوره در طراحي و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزش مداوم دانشگاه
 • شركت در جلسات، شوراها و كميته‌هاي مرتبط با كيفيت آموزش دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات
 • افزایش مهارت، توانمندی و عملکرد فارغ التحصیلان با اجرای برنامه های آموزشی تخصصی