مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

هدف کمیته برنامه ریزی آموزشی:

هدف کمیته برنامه درسی ، تنظيم امور برنامه آموزشی و درسی دانشگاهي براي تربيت نيروي انساني متعهد، متخصص و متناسب با نيازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي و استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در جهت ارتقاي سطح کيفي آموزشي دانشجويان است.

شرح وظایف کمیته :

 • بهبود و بازنگري برنامه هاي آموزشي
 • انطباق برنامه هاي درسي با نياز جامعه
 • انطباق برنامه هاي درسي با وظايف آينده دانشجويان
 • نظارت و پيگيري اجرايي برنامه هاي آموزشي مدرسين
 • تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف ( طرح دوره"  "course planو طرح درس"Lesson Plan اساتيد دركليه دروس عملي، نظري و باليني و در تمام گروه هاي آموزشي)
 • ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در ابتداي هر ترم
 • مشارکت در تدوین و بازبینی برنامه های آموزشی در جهت راه اندازی رشته های جدید و موجود در دانشگاه
 • بررسی طرح درس ها و ارائه بازخورد جهت رفع اشکالات موجود
 • ارائه خدمات مشاوره ای به استادان در تدوین طرح دوره و طرح درس
 • تغییر در نحوه اجرای ، قوانین و فرم ارزیابی نحوه طرح درس (توسط دانشجو)
 • بررسی طرح دوره و طرح های ارسالی به واحد برنامه ریزی درسی مرکز و ارائه بازخورد جهت رفع اشکالات موجود
 • مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 • مشارکت در تدوین اهداف گروههای آموزشی بالینی و پایه
 • توانمند نمودن اعضای هیات علمی در زمینه های مرتبط با واحد برنامه ریزی آموزشی (طرح دوره و طرح درس و....).
 • تهیه و تدوین طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان
 • بازنگری سرفصل دروس کلیه رشته ها دردانشکده در صورت امکان
 • بررسی نحوه اجرای طرح درس استاد در کلاس توسط دانشجویان
 • کوریکولوم فرم بازنگری سر فصل کوریکولوم  و ارسال آن به گروه های آموزشی دانشگاه جهت اجرا و پیگیری های لازم
 • تدوین فرم ارزیابی نحوه اجرای طرح درس (توسط دانشجو) و اجرای آن .
 • تشکیل جلسات واحد مربوطه با حضور معاونین و مسئولین
 • تهیه قوانین و مقررات ، تدوین، ارسال و امتیازات طرح درس .
 • تهیه چک لیست امتیازدهی به طرح درس ها .
 • تهیه قوانین و فرمت شیوه نگارش طرح درس .
 • بروز نمودن سایت واحد برنامه ریزی آموزشی جهت اساتید