مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

هدف استراتژیک شماره 1 :

- توسعه کمی رشته هاي دانشگاهی

-افزایش رشته هاي جدِیددر مقاطع مختلف

 

اقدامات مورد نظر بر اساس نقشه جامع) مربوط به مرکز مطالعات ) :

-1 هماهنگی در استفاده از فضا و امکانات دانشگاه و کلیه واحدهای تابعه جهت آموزش

-2 بازنگری نیروی انسانی بنحوی که نسبت استاد به دانشجو به نسبت استاندارد یک به 10 رسیده و حفظ گردد.

 

ردیف

هدف

فعالیت

1

ایجاد فضاهای لازم آموزشی

1-ایجاد مکاتبات لازم با معاونت توسعه در جهت پیگیری تجهیز و تکمیل موارد لازم (ساختمان معاونت آموزشی –کلاس ها –فضای آموزشی-آزمایشگاه های پراتیک و ...)

2

دستیابی و حفظ نسبت استاد به دانشجو

1-بررسی تعداد اعضای هیئت علمی در گروه های آموزشی و دانشکده و تعیین نسبت تعداد اعضا به تعداد دانشجو

2-ارسال نتیجه ی بررسی به معاونت آموزشی و هیئت جذب حهت استفاده در فراخوان

 

 

هدف استراتژیك شماره 2:

- افزایش فعاليتهاي برنامه ریزي آموزشي

- اقدامات براساس برنامه استراتژیک سه ساله مرکز

.1 افزايش مشاركت گروههاي آموزشي در بهبود كيفيت آموزش:

--وجود ارزشيابي دروني در كليه گروههاي آموزشي پايه و باليني تا پايان برنامه 3 سالانه

.2 تشكيل كميته برنامه ريزي آموزشي در مركز مطالعات

 

 

ردیف

هدف

فعالیت

1

افزایش مشارکت گروه های آموزشی در بهبود کیفیت آموزش

1-تکمیل ارزشیابی درونی گروه های مختلف آموزشی

2-استخراج نتایج حاصل از ارزشیابی درونی در هرگروه

3-برگزاری جلسات با مدیران گروه های اموزشی جهت رفع مشکل استخراج شده از فرم های ارزشیابی درونی گروه

4- برگزاری یک جلسه در طول هر ترم با مدیران گروه اموزشی و ریاست دانشکده

5-وجود طرح دوره کلیه ی اساتید بالینی و پایه در دفاتر توسعه تا پایان سال(انجام مکاتبات و پیگیری لازم با اساتید و گروه های آموزشی)

6-ارزشیابی کلیه ی طرح دوره ها و ارائه ی بازخورد

7-مکاتبه و پیگیری در خصوص تدوین طرح درس و دریافت طرح درس ، حداقل یکی از دروس هر استاد

8-ارزشیابی طرح درس و ارائه ی بازخورد

9-انجام ارزشیابی آزمون جهت حداقل 50% آزمونهای چهارگزینه ای برگزار شده و واجد شرایط در هر ترم تحصیلی

2

تشکیل کمیته ی برنامه ریزی آموزشی در مرکز مطالعات

1-تعیین اعضای کمیته و صدور ابلاغ برای اعضا

2-تعیین دستور کار و شرح وظایف اعضا

3-برنامه ریزی در خصوص ادغام افقی دروس پایه