مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

هدف استراتژیک شماره 1 :

- توسعه کمی رشته هاي دانشگاهی

-افزایش رشته هاي جدِیددر مقاطع مختلف

 

اقدامات مورد نظر بر اساس نقشه جامع) مربوط به مرکز مطالعات ) :

-1 هماهنگی در استفاده از فضا و امکانات دانشگاه و کلیه واحدهای تابعه جهت آموزش

-2 بازنگری نیروی انسانی بنحوی که نسبت استاد به دانشجو به نسبت استاندارد یک به 10 رسیده و حفظ گردد.

 

رد