مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مسئول کمیته : سرکار خانم لیلا امیرمحسنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

آدرس پست الکتونیک : leilaamirmohseni@yahoo.com

کارشناس واحد : سرکار خانم لیلا مختاران

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط

آدرس پست الکتونیک : l.mokhtaran@gmail.com

شماره تماس : 52887201-061     داخلی 29