مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ارزشيابي فرايندي است نظام دار براي جمع آوري ، تحليل و تفسير اطلاعات به منظور بررسي ميزان عملي شدن هدفها مي باشد و هدف عالي و نهايي آن ارتقاء كيفيت آموزش مي باشد. بهبود و ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی دانشگاه در صورتی میسر است که اطلاعات درست و کاملی از کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی در دسترس باشد. ارزشیابی اعضاء هیات می تواند اطلاعات لازم را در اختیار مسئولین آموزشی قرار دهد. بررسی کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی، از طریق بررسی نتایج ارزشیابی انجام یافته از دانشجویان هم چنین ارزشیابی برنامه های آموزش اجرا شده در سطح دانشگاه و ارائه بازخورد به ذینفعان از دلایل وجودی این واحد در دانشگاه می باشد.

هدف کلی 

ارتقا بهره وری آموزشی (Educational Productivity) از طریق بهبود عملکرد اساتید بر مبنای ارزشیابی مستمر و جامع

اهداف اختصاصی 

 • ارائه بازخورد به اساتید جهت اصلاح و بهبود تدریس  
 • ارتقای توانایی قضاوت عضو هیأت علمی از خود (Self-judgment)
 • افزایش انتقادپذیری در اعضای هیأت علمی  
 • افزایش مسئولیت پذیری دانشجو  
 • افزایش قابلیت قضاوت در دانشجو  
 • ایجاد احساس مشارکت در فعالیت های آموزشی  
 • بررسی نقاط قوت و تأکید بر آن  
 • تهیه ملاک ها و شاخص های معتبرتر و پایاتر ارزشیابی  
 • تعیین و استفاده از منابع معتبرتر ارزشیابی

شرح وظایف :

 • انجام ارزشیابی حداقل دو مرتبه در هر سال تحصیلی (پایان هر نیمسال آموزشی)
 • طراحی انواع فرمهای ارزشیابی اساتید
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از فرمهای ارزشیابی اساتيد
 • توزیع و جمع آوری فرمهای ارزشیابی از بين دانشجويان،مدیران گروه و مسئولین آموزشی
 • بازخورد محرمانه به اساتید و مسئولین زیر بط
 • تهیه نرم افزار و وسایل کامپیوتری لازم جهت تجزیه و تحليل داده هاي ارزشيابي
 • بررسی اعتراضات رسیده از اساتید در خصوص نمرات ارزشیابی و انعکاس آن به معاون آموزشی دانشکده

روند ارزشیابی اساتيد مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي بهبهان به شرح ذیل مي باشد:

الف:دانشجویان:

 • انجام ارزشیابی دانشجو از استاد در اواخر ترم و پیش از امتحانات در مورد كليه اساتيد از طریق وب

 

 

ب:همکار از همکار:

 • فرم ارزشیابی همکار از همکار در بین اساتید همکار در گروه توزیع میشود،حداقل افراد ارزیابی کننده هر استاد 2نفر می باشد.در مورد گروه هایی که شامل یک یا دو استاد می باشند همکاران ارزیابی کننده را از بین گروه هایی که بیشترین همکاری را با گروه مربوطه دارند انتخاب می شوند

ج:مدیرگروه از مدرسین گروه:

 • فرم ارزشیابی مدیر گروه از استاد در بین مدیر گروه ها توزیع می شود.

 

 

د:معاون آموزشی از اعضای هیات علمی:

 • اساتید نیز توسط معاون آموزشی با فرم ارزشیابی معاون آموزشی از مدرسین مورد ارزشیابی قرار می گیرند.

 

نمره نهايي ارزشیابی اساتید:

سهم هریک از اجزای اشاره شده، در ارزشیابی کلی کیفیت فعالیت های آموزشی فرد به شرح زیر است:

 

روش های ارزشیابی

نظرخواهی از دانشجویان

30 درصد

نظرخواهی از همکاران

35 درصد

نظر خواهی توسط مدیران و مسئولان ذیربط

35 درصد

جمع نمره

20

 

 

 • نتایج ارزشیابی اساتید دانشکده به صورت نامه محرمانه به اساتید مربوطه و معاونت آموزشی دانشکده ارسال می شود.