مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی دفتر توانمندسازی اساتید:


دفترتوانمندسازی اساتید جهت ارتقاء قابلیت ها و تقویت توانمندیهای اعضاء هیأت علمی دانشگاه با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی و مهارت های عملی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنا نمودن آنان با فنون تخصصی آموزشی ، تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور آماده سازی اساتیدی که قادر به هدایت و رهبری و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی می باشند، تشکیل گردیده و هدف نهایی آن بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه می باشد.

هدف کلی واحد:  ارتقاء عملکرد اساتید در تمام زمینه های آموزش پزشکی (در سه حیطه دانش ،‌ نگرش و عملکرد)

اهداف اختصاصی:

 1. آشنایی اعضای هیئت علمی نسبت به علم آموزش پزشکی 
 2. ارتقای دانش ، نگرش ومهارتهای اعضای هیات علمی در حوزه یاددهی و یادگیری 
 3. توانمندسازی اساتید درانجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 4. ایجاد انگیزه و حمایت علمی در زمینه رشد مداوم حرفه ای اعضای هیات علمی 
 5. تربیت اساتید در پاسخ به کمبود مدرسان واجد شرایط

شرح وظايف كميته توانمندسازي اساتيد

 1. سیاست گذاری وتدوین برنامه های آموزشی لازم جهت ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی.
 2. انجام نیاز سنجی با همکاری مسئولین جهت تدوین برنامه سالانه کارگاهها وتدوین اولیتهای آموزشی.
 3. بررسی وتجزیه وتحلیل پیشنهادات در کمیته آموزش اساتید.
 4. جمع بندی پیشنهادات  داده شده از سوی اعضای هیات علمی دانشکده های تابعه.
 5. تعیین اولویتها در کمیته آموزش اساتید.
 6. هماهنگی با سایر واحدها جهت برگزاری کارگاههای مورد نیاز.
 7. تهیه جدول لیست کارگاهها جهت اجرا.
 8. برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر برنامه کارگاههای آموزشی اعضای هیات علمی
 9. تشويق و هدايت  اعضاي هيئت علمي دانشگاه در جهت برگزاري كارگاه
 10. برگزاري كارگاههاي آموزشي ويژه اعضاي جديد هيئت علمي دانشگاه
 11. استفاده از اساتيد ساير دانشگاههاي علوم پزشكي در برگزاري كارگاهها
 12. تلاش به منظور افزايش كيفيت كارگاه
 13. استفاده از روش های مناسب جهت اطلاع رسانی در خصوص کارگاه های برگزار شده
 14. هماهنگی و نظارت بر ارزشیابی مناسب از دوره های برگزار شده