مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

منوی معاونت

واحد استعداد درخشان

معرفی

واحد استعدادها و عملكردهاي درخشان شاخه اي از معاونت آموزشي دانشکده علوم پزشکی بهبهان مي باشد كه براي اولين بار در آذرماه سال 1391 تأسيس گرديددر عصرحاضر ارزش جوامع تنها به داشته هاي تاريخي و مادي آن نمي باشد بلكه به انسانهاي متفكر، نوآور و خلاق وابسته است كه با توليد علم، سرآمدي و كارآمدي ملي خويش را به جهان وجهانيان عرضه مي نمايند. موتور محركه جوامع پرشتاب، نخبگان و انسانهاي باهوش هستند و ارزش افزوده ملی این ملل به ظهور پدیده های انسانی نادر و خارق العاده ای است که با تراوشات ذهنی ، جامعه خویش را به خودباوری، استقلال و توسعه پایدار سوق می دهند. دفاتر و هسته های استعدادهای درخشان جای پایی برای حضور و سکویی برای جهش انسان هایی است که می خواهند توانایی خود را عرضه نمایند، برای انان که می خواهند نشان دهند که ما می توانیم.
هدف کلی این دفتر فراخوان و جذب جوانان پر توان و نخبه می باشد تا با فراهم نمودن فرصت های لازم، حداکثر رشد شناختی و خودباوری را در این عزیزان بوجود آورده واز طرف دیگر با هدف افزایش تولید دانش با برگزاری برنامه های آموزشی تمایز یافته، تشویق، انتشار کتب و نشریات مرتبط با سطوح بالای اندیشه دانش و مهارتهای لازم را برای تصمیم گیری و سیاستگذاری در سطوح مختلف نظام سلامت را به دست آورند.
این واحد هدف اختصاصی خود را معطوف به پرورش نوآوری، اختراعات، خلاقیت و کارآفرینی در گستره علوم پزشکی نموده است.