مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

منوی معاونت

تاریخچه استعداد درخشان

 

توجه علمی به استعداد درخشان در دنیای جدید از قرن 19 زمانیکه گالتون به مطالعه نبوغ ارثی پرداخته آغاز شد و به دنبال آن روانشناسان تفاوت های فردی و اختلافات هوشی افراد را مطرح نمودند که در ابتدا مبنای استعداد درخشان عمدتاً بهره هوشی بود و در نیمه دوم قرن بیستم متغیر خلافیت هم به آن افزوده شد و امروز سه شاخص شناخت ـ خلاقیت و انگیزش در تعریف استعدادهای درخشان بکار می رود. با آغاز آموزش جدید در ایران به استعدادهای درخشان نیز توجه شد که در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی بود. ابتدا در دانشگاه تهران در سال 1370 بصورت موردی نسبت به این گروه از افراد توجه خاص گردید و در سال 1376دفتر استعدادهای درخشان تاسیس شد و بتدریج در دانشگاه­های دیگر نیز پایه گذاری گردید. در دانشکده علوم پزشکی بهبهان دفتر استعدادهای درخشان در سال 1391 تاسیس گردید که از آن زمان تاکنون با هدف نمائی غنی ارتقاء سطح علمی دانشکده علوم پزشکی بهبهان با محوریت فعالیتهای دانشجویی و اهداف آموزشی تلاش در جهت رشد و پویائی هر چه بیشتر دانشجویان استعدادهای درخشان در حوزه های شناختی، عاطفی، روانی، حرکتی پرداخته است.

همچنین اهداف ویژه و کاربردی واحد استعداد درخشان به شرح ذیل می باشد:

ـ شناسایی دانشجویان استعدادهای درخشان براساس آئین نامه های وزارت متبوع
ـ تلاش در جهت ارائه تسهیلات آموزشی ـ پژوهشی و رفاهی به دانشجویان
ـ تعامل با دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی در جهت حل مشکلات آموزشی دانشجویان عضو دفتر
ـ بکارگیری تکنولوژی جدید در جهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی به دانشجویان
ـ توانمندسازی دانشجویان با برگزاری کارگاههای تخصصی و غیرتخصصی
ـ برگزاری بازدیدهای علمی جهت افزایش آگاهی عملی دانشجویان